תקנון

חזור

קבלת התנאים

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין חברת "חיפושית תוכנה" (להלן החברה) בעלת אתר לשליחת הודעות בטלפון ושירותיו הנלווים: באינטרנט, במדיה הכתובה והמשודרת, ובתקשורת בבזק ובסלולר (להלן: "Telepele") ובינך (להלן: "המשתמש"). משימוש על-ידכם ב"Telepele", מהווה בפועל את הסכמתכם לתנאי השימוש המפורטים להלן

זכויות קנייניות

 • הנך מודע/ת לכך כי התוכן, תוכנה, מוזיקה, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניך באמצעות האתר ו/או מפרסמים (להלן: "החומר") יהיו בכל עת קניינה הבלעדי של החברה למעט חומרים שהועלו לאתר על ידי צד ג'.כל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרם, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הנך מחויב/ת לשמור את הודעות זכויות היוצרים ושאר הודעות על זכויות, המופיעות בחומר המקורי, בכל העתק שתיצור/י לחומר.
 • אינך רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתר אחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסורה בהחלט.

הצהרות והתחייבות Telepele

 • המידע לא יועבר לצד ג' שאינו חלק משירותי Telepele ללא אישורך, למעט כאמור בתנאי הסכם זה.
 • החברה תעשה שימוש במידע אשר מסר המשתמש לצורך מתן שירות בלבד.

הצהרות והתחייבויות של משתמש ב Telepele

 • הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת בפני החברה ו/או למי מטעמה נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם האתר המתואר בהסכם זה.
 • על מנת להסיר כל ספק, הנך מסכים/ה כי החברה לא תבצע החזר של כספים ששולמו על ידך לחברה מכל סיבה שהיא.
 • הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות להשתמש או להציג את כל המידע. היה וימצא כי המידע שנמסר על ידך איננו בבעלותך החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או למי ממשתמשיה.
 • הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש באתר Telepele.
 • הנך מכיר/ה בכך שהחברה למעשה משמשת כצינור העברה הפצה בלבד של הודעות שנמסר על ידך באמצעות Telepele.
 • לפעול בהתאם לחוק האוסר על משלוח הודעות פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, סמס, פקיסימליה ומערכת חיוג אוטמטית ללא קבלת הסכמה מראש של הנמען.

הנך מסכים שלא:

 • ליצור זהות שקרית ו/או כתובת אלקטרונית ו/או TCP/IP שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח או מקוריות המידע
 • להעביר דרך האתר מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, לשון הרע, התייחסות מינית, הצעות מיניות בוטות או פוגעות, וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא.
 • להעביר להפיץ או לשכפל מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרמות זכויות יוצרים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם.
 • להטריד אנשים אחרים ע"י פניות בטלפון.

אחריות

 • החברה עושה כל שביכולתה הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם.החברה אינה אחראית לכך שהשירות יעמוד בדרישותיך ו/או שהשירות יהיה ללא הפרעות, נקי מתקלות, מהיר.החברה אינה אחראית לתוצאות מהשימוש בשירות ו/או לדיוק והאמינות של התקשרות והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלך ו/או לדיוק של כל מידע שנרכש דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.האתר ו/או החברה אינם נושאים באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר ו/או לשימוש בלתי חוקי בשירות שאינם בשליטה מלאה של האתר ו/או המפעילה.

הגבלת אחריות

 • בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לחברה (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש.

שיפוי

 • הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקפה הנובעת משימוש בשירות. הנך מסכים/ה לשפות את החברה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך בשירות.

סיום התקשרות

 • המשתמש או החברה יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת, לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה. מבלי להגביל את תנאי האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה יכולה לסיים את ההתקשרות אם היא מאמינה כי הפרת את תנאי ההשתתפות, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את האתר המוצע. לאחר סיום ההתקשרות פוקעת כל שימוש בשירות לאלתר. החברה אינה מחוייבת לשמור על התוכן. הנך מסכים שעל מנת לסיים את ההתקשרות עמך אין צורך לתת לך התראה מראש וכי הדבר ימנע ממך גישה לשירות לאלתר.

תנאים כללים

 • תנאי השתתפות כפופים לחוקיה ולעקרונותיה של מדינת ישראל ויפורשו בהתאם. לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה. כותרות הסעיפים של הסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה. במידה ולא תצלח ידה של החברה לאכוף תנאי מתנאי ההשתתפות, לא יראה הדבר כאילו ויתרה על זכותה או על תנאי מתנאי ההשתתפות, ותשמר לה הזכות להגיב בהתאם לאותן הפרות.

תלונות

 • כדי לתת מענה לתלונות הקשורות לשירות יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת: support@telepele.co.il

נספח: הוראות חוק האוסר על משלוח הודעות פרסומת

 • הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית, את התיקון שיזם משרד התקשורת, בנוגע לדואר זבל, לפיו, בין היתר, יוכל האזרח לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק ממפרסם, בגין כל הודעת פרסומת ששלח אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לכך! לא ישלח מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש בכתב מהנמען.
 • פניה חד-פעמית מטעם המפרסם לנמען שהוא בית עסק המהווה הצעה להסכים לקבלת דברי פרסומת מטעמו אינה מהווה הפרה של הוראות הסעיף המוצע.
 • בנוסף, התקבלה הסתייגות להתיר שיגור דבר פרסומת אף אם לא התקבלה הסכמה מפורשת של הנמען, זאת כאשר קיימים יחסי מסחר קודמים בין המפרסם לנמען, בנסיבות שבהן הנמען הוא זה שמסר למפרסם את פרטיו.
 • לנמען הזכות להודיע למפרסם בכל עת, על סירובו לקבל דברי פרסומת נוספים, גם לאחר שהוא נתן הסכמה לכך בעבר.

Image Wait